Svátost manželství

Svátost manželství

Manželská láska mezi mužem a ženou je prostředkem k posvěcení člověka. Sám Bůh učinil z manželství znamení své přítomnosti, neboť muž a žena se sobě navzájem odevzdávají a tak se milují. Kristus je přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě. Manželství je také znamením spojení Boha s člověkem. Tuto svátost si udělují snoubenci navzájem.

 

Podmínek a překážek uzavření svátostného manželství je celá řada.

 

Nejdůležitější jsou:

 

být pokřtěn, být svobodný, mít alespoň 18 let, nebýt nucen ke sňatku, uznávat jednotu a nerozlučitelnost manželství

sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (příp. nepokřtěným) je možný za určitých podmínek – nebránit partnerovi ve víře, umožnit katolickou výchovu dětí

katolický křesťan je povinen uzavřít manželství svátostně – pokud uzavřel jen civilní sňatek, může i dodatečně požádat o zplatnění před církví

V naší farnosti je potřeba o svátost manželství požádat osobně na faře s dostatečným předstihem. Příprava trvá asi 3 měsíce. V našem kostele se uděluje svátost manželství v sobotu při mši svaté nebo jen samostatným obřadem.